National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Computational simulation of detonation waves and model reduction for reacting flows

Computational simulation of detonation waves and model reduction for reacting flows


Tiêu đề: Computational simulation of detonation waves and model reduction for reacting flows

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x