National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Các giải pháp quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành của trường Đại học Hải Phòng

Các giải pháp quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành của trường Đại học Hải Phòng


Tiêu đề: Các giải pháp quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành của trường Đại học Hải Phòng

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Các giải pháp quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành của trường Đại học Hải Phòng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx