National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sử dụng vạt xương mác tự do có nối mạch nuôi trong tạo hình mất đoạn lớn xương hàm dưới

Nghiên cứu sử dụng vạt xương mác tự do có nối mạch nuôi trong tạo hình mất đoạn lớn xương hàm dưới


Tiêu đề: Nghiên cứu sử dụng vạt xương mác tự do có nối mạch nuôi trong tạo hình mất đoạn lớn xương hàm dưới

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu sử dụng vạt xương mác tự do có nối mạch nuôi trong tạo hình mất đoạn lớn xương hàm dưới


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx