National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu hiệu quả của Ibuprofen đường uống trong điều trị còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh non tháng suy hô hấp

Nghiên cứu hiệu quả của Ibuprofen đường uống trong điều trị còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh non tháng suy hô hấp


Tiêu đề: Nghiên cứu hiệu quả của Ibuprofen đường uống trong điều trị còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh non tháng suy hô hấp

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x