National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số thuật toán lập lịch để phân phối tài nguyên trong hệ thống tính toán lưới

Một số thuật toán lập lịch để phân phối tài nguyên trong hệ thống tính toán lưới


Tiêu đề: Một số thuật toán lập lịch để phân phối tài nguyên trong hệ thống tính toán lưới

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số thuật toán lập lịch để phân phối tài nguyên trong hệ thống tính toán lưới


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx