National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tổng hợp các chất hoạt động bề mặt để xử lý chất bẩn dạng béo và dầu mỡ trên vải sợi

Nghiên cứu tổng hợp các chất hoạt động bề mặt để xử lý chất bẩn dạng béo và dầu mỡ trên vải sợi


Tiêu đề: Nghiên cứu tổng hợp các chất hoạt động bề mặt để xử lý chất bẩn dạng béo và dầu mỡ trên vải sợi

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tổng hợp các chất hoạt động bề mặt để xử lý chất bẩn dạng béo và dầu mỡ trên vải sợi


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx