National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Comparing the cost-effectiveness of a new hospital-based health technology in a low-middle-income country (Vietnam) with a high-income country (Germany)

Comparing the cost-effectiveness of a new hospital-based health technology in a low-middle-income country (Vietnam) with a high-income country (Germany)


Tiêu đề: Comparing the cost-effectiveness of a new hospital-based health technology in a low-middle-income country (Vietnam) with a high-income country (Germany)

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Comparing the cost-effectiveness of a new hospital-based health technology in a low-middle-income country (Vietnam) with a high-income country (Germany)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx