National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > 复合应用型人才理念下越南体育院校体育教育专业人才培养模式研究

复合应用型人才理念下越南体育院校体育教育专业人才培养模式研究


Tiêu đề: 复合应用型人才理念下越南体育院校体育教育专业人才培养模式研究

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x