National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > 复合应用型人才理念下越南体育院校体育教育专业人才培养模式研究

复合应用型人才理念下越南体育院校体育教育专业人才培养模式研究


Tiêu đề: 复合应用型人才理念下越南体育院校体育教育专业人才培养模式研究

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — 复合应用型人才理念下越南体育院校体育教育专业人才培养模式研究


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx