National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp phục hồi lưu thông dạ dày - ruột theo Roux en Y & Billroth II trong phẫu thuật cắt đoạn dạ dày ung thư phần ba dưới

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp phục hồi lưu thông dạ dày - ruột theo Roux en Y & Billroth II trong phẫu thuật cắt đoạn dạ dày ung thư phần ba dưới


Tiêu đề: Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp phục hồi lưu thông dạ dày - ruột theo Roux en Y & Billroth II trong phẫu thuật cắt đoạn dạ dày ung thư phần ba dưới

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x