National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ứng dụng ghép tế bào gốc tuỷ xương tự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả thân xương chày

Nghiên cứu ứng dụng ghép tế bào gốc tuỷ xương tự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả thân xương chày


Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng ghép tế bào gốc tuỷ xương tự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả thân xương chày

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x