National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về giải thuật điều khiển hình động học May PSK trong gia công bề mặt phức tạp

Về giải thuật điều khiển hình động học May PSK trong gia công bề mặt phức tạp


Tiêu đề: Về giải thuật điều khiển hình động học May PSK trong gia công bề mặt phức tạp

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về giải thuật điều khiển hình động học May PSK trong gia công bề mặt phức tạp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx