National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông gắn với kinh tế - xã hội ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông gắn với kinh tế - xã hội ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ


Tiêu đề: Tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông gắn với kinh tế - xã hội ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x