National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > 旋覆代赭汤合小柴胡汤加减治疗胃唬兼小阳不和型反流性食管炎的临床研究

旋覆代赭汤合小柴胡汤加减治疗胃唬兼小阳不和型反流性食管炎的临床研究


Tiêu đề: 旋覆代赭汤合小柴胡汤加减治疗胃唬兼小阳不和型反流性食管炎的临床研究

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — 旋覆代赭汤合小柴胡汤加减治疗胃唬兼小阳不和型反流性食管炎的临床研究


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx