National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp (PRRS) trên heo giai đoạn 2003-2007 và thử nghiệm vắc xin phòng bệnh này tại Tp. Hồ Chí Minh và vùng lân cận

Đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp (PRRS) trên heo giai đoạn 2003-2007 và thử nghiệm vắc xin phòng bệnh này tại Tp. Hồ Chí Minh và vùng lân cận


Tiêu đề: Đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp (PRRS) trên heo giai đoạn 2003-2007 và thử nghiệm vắc xin phòng bệnh này tại Tp. Hồ Chí Minh và vùng lân cận

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp (PRRS) trên heo giai đoạn 2003-2007 và thử nghiệm vắc xin phòng bệnh này tại Tp. Hồ Chí Minh và vùng lân cận


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx