National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > 越南男子空手道运动员专项身体素质训练体系的构建

越南男子空手道运动员专项身体素质训练体系的构建


Tiêu đề: 越南男子空手道运动员专项身体素质训练体系的构建

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — 越南男子空手道运动员专项身体素质训练体系的构建


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx