National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển chiến lược marketing của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phát triển chiến lược marketing của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Tiêu đề: Phát triển chiến lược marketing của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phát triển chiến lược marketing của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận án



x