National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phương pháp hàm phạt cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Phương pháp hàm phạt cho bài toán bất đẳng thức biến phân


Tiêu đề: Phương pháp hàm phạt cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x