National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ


Tiêu đề: Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x