National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Some self-similar constructions in two and three dimensions and their neighbor geometry

Some self-similar constructions in two and three dimensions and their neighbor geometry


Tiêu đề: Some self-similar constructions in two and three dimensions and their neighbor geometry

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x