National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội

Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội


Tiêu đề: Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x