National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội

Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội


Tiêu đề: Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Quản lý nhà nước về tài chính hoạt động có thu tại đơn vị dự toán quân đội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx