National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khế ở trâu bò tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khế ở trâu bò tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị


Tiêu đề: Nghiên cứu bệnh giun xoăn dạ múi khế ở trâu bò tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x