National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu qui trình tạo sinh khối tế bào và đánh giá một số tác dụng sinh học của sâm Ngọc Linh sinh khối

Nghiên cứu qui trình tạo sinh khối tế bào và đánh giá một số tác dụng sinh học của sâm Ngọc Linh sinh khối


Tiêu đề: Nghiên cứu qui trình tạo sinh khối tế bào và đánh giá một số tác dụng sinh học của sâm Ngọc Linh sinh khối

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu qui trình tạo sinh khối tế bào và đánh giá một số tác dụng sinh học của sâm Ngọc Linh sinh khối


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx