National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổ chức, sử dụng lực lượng dự bị binh chủng hợp thành của sư đoàn bộ binh được tăng cường tiến công địch phòng ngự ở địa hình đồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức, sử dụng lực lượng dự bị binh chủng hợp thành của sư đoàn bộ binh được tăng cường tiến công địch phòng ngự ở địa hình đồng bằng sông Cửu Long


Tiêu đề: Tổ chức, sử dụng lực lượng dự bị binh chủng hợp thành của sư đoàn bộ binh được tăng cường tiến công địch phòng ngự ở địa hình đồng bằng sông Cửu Long

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tổ chức, sử dụng lực lượng dự bị binh chủng hợp thành của sư đoàn bộ binh được tăng cường tiến công địch phòng ngự ở địa hình đồng bằng sông Cửu Long


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx