National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bảo đảm hoá học đánh địch ứng cứu giải toả đường bộ của sư đoàn bộ binh được tăng cường tiến công địch cơ động ở địa hình trung du

Bảo đảm hoá học đánh địch ứng cứu giải toả đường bộ của sư đoàn bộ binh được tăng cường tiến công địch cơ động ở địa hình trung du


Tiêu đề: Bảo đảm hoá học đánh địch ứng cứu giải toả đường bộ của sư đoàn bộ binh được tăng cường tiến công địch cơ động ở địa hình trung du

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x