National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định khả năng của estrogen phối hợp với GnRHa để kích thích buồng trứng trong điều trị vô sinh

Xác định khả năng của estrogen phối hợp với GnRHa để kích thích buồng trứng trong điều trị vô sinh


Tiêu đề: Xác định khả năng của estrogen phối hợp với GnRHa để kích thích buồng trứng trong điều trị vô sinh

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Xác định khả năng của estrogen phối hợp với GnRHa để kích thích buồng trứng trong điều trị vô sinh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx