National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về cấu trúc vành giả Frobenius và vành tựa Frobenius thông qua điều kiện nội xạ và điều kiện dây chuyền

Về cấu trúc vành giả Frobenius và vành tựa Frobenius thông qua điều kiện nội xạ và điều kiện dây chuyền


Tiêu đề: Về cấu trúc vành giả Frobenius và vành tựa Frobenius thông qua điều kiện nội xạ và điều kiện dây chuyền

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x