National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về cấu trúc vành giả Frobenius và vành tựa Frobenius thông qua điều kiện nội xạ và điều kiện dây chuyền

Về cấu trúc vành giả Frobenius và vành tựa Frobenius thông qua điều kiện nội xạ và điều kiện dây chuyền


Tiêu đề: Về cấu trúc vành giả Frobenius và vành tựa Frobenius thông qua điều kiện nội xạ và điều kiện dây chuyền

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về cấu trúc vành giả Frobenius và vành tựa Frobenius thông qua điều kiện nội xạ và điều kiện dây chuyền


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx