National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Giá trị của một số phương pháp chẩn đoán bệnh mạch vành - so sánh với chụp động mạch vành cản quang

Giá trị của một số phương pháp chẩn đoán bệnh mạch vành - so sánh với chụp động mạch vành cản quang


Tiêu đề: Giá trị của một số phương pháp chẩn đoán bệnh mạch vành - so sánh với chụp động mạch vành cản quang

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x