National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Giá trị của một số phương pháp chẩn đoán bệnh mạch vành - so sánh với chụp động mạch vành cản quang

Giá trị của một số phương pháp chẩn đoán bệnh mạch vành - so sánh với chụp động mạch vành cản quang


Tiêu đề: Giá trị của một số phương pháp chẩn đoán bệnh mạch vành - so sánh với chụp động mạch vành cản quang

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Giá trị của một số phương pháp chẩn đoán bệnh mạch vành - so sánh với chụp động mạch vành cản quang


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx