National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Developpements en synthese organique et en synthese asymetrique de reaction tandem isomerisation-aldolisation et isomerisation-mannich a partir d'alcools allyliques

Developpements en synthese organique et en synthese asymetrique de reaction tandem isomerisation-aldolisation et isomerisation-mannich a partir d'alcools allyliques


Tiêu đề: Developpements en synthese organique et en synthese asymetrique de reaction tandem isomerisation-aldolisation et isomerisation-mannich a partir d'alcools allyliques

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Developpements en synthese organique et en synthese asymetrique de reaction tandem isomerisation-aldolisation et isomerisation-mannich a partir d'alcools allyliques


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx