National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tổng hợp các thiosemicarbazon của ß-lactose và ß-maltose chứa vòng thơm

Nghiên cứu tổng hợp các thiosemicarbazon của ß-lactose và ß-maltose chứa vòng thơm


Tiêu đề: Nghiên cứu tổng hợp các thiosemicarbazon của ß-lactose và ß-maltose chứa vòng thơm

Có sẵn trong thư viện: 2011 - 2011 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x