National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoạt động điều tra các vụ án cháy của lực lượng cảnh sát nhân dân - lý luận, thực tiễn và những giải pháp nâng cao hiệu quả

Hoạt động điều tra các vụ án cháy của lực lượng cảnh sát nhân dân - lý luận, thực tiễn và những giải pháp nâng cao hiệu quả


Tiêu đề: Hoạt động điều tra các vụ án cháy của lực lượng cảnh sát nhân dân - lý luận, thực tiễn và những giải pháp nâng cao hiệu quả

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoạt động điều tra các vụ án cháy của lực lượng cảnh sát nhân dân - lý luận, thực tiễn và những giải pháp nâng cao hiệu quả


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx