National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Sterilisation conditions for gamma irradiation of bone allografts to optimise mechanical and biological performance

Sterilisation conditions for gamma irradiation of bone allografts to optimise mechanical and biological performance


Tiêu đề: Sterilisation conditions for gamma irradiation of bone allografts to optimise mechanical and biological performance

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x