National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Исследование гидродинамических характеристик пульсирующего эллипсоида вращения при продольном движении в безграничной жидкости

Исследование гидродинамических характеристик пульсирующего эллипсоида вращения при продольном движении в безграничной жидкости


Tiêu đề: Исследование гидродинамических характеристик пульсирующего эллипсоида вращения при продольном движении в безграничной жидкости

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Исследование гидродинамических характеристик пульсирующего эллипсоида вращения при продольном движении в безграничной жидкости


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx