National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu thành phần hoá học và khảo sát hoạt tính gây độc tế bào invitro của loài hải sâm Holothuria scabra và sao biển Archaster typicus sinh sống tại vùng biển Việt Nam

Nghiên cứu thành phần hoá học và khảo sát hoạt tính gây độc tế bào invitro của loài hải sâm Holothuria scabra và sao biển Archaster typicus sinh sống tại vùng biển Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu thành phần hoá học và khảo sát hoạt tính gây độc tế bào invitro của loài hải sâm Holothuria scabra và sao biển Archaster typicus sinh sống tại vùng biển Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu thành phần hoá học và khảo sát hoạt tính gây độc tế bào invitro của loài hải sâm Holothuria scabra và sao biển Archaster typicus sinh sống tại vùng biển Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx