National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của nấm Rhizoctnia solani kuhn gây bệnh trên một số loài thực vật tại Việt Nam

Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của nấm Rhizoctnia solani kuhn gây bệnh trên một số loài thực vật tại Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của nấm Rhizoctnia solani kuhn gây bệnh trên một số loài thực vật tại Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của nấm Rhizoctnia solani kuhn gây bệnh trên một số loài thực vật tại Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx