National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ổn định của tấm, vỏ mỏng chịu tác dụng của tải trọng động

Nghiên cứu ổn định của tấm, vỏ mỏng chịu tác dụng của tải trọng động


Tiêu đề: Nghiên cứu ổn định của tấm, vỏ mỏng chịu tác dụng của tải trọng động

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x