National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Thực trạng và giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc ít người tại chỗ vùng đệm Vườn Quốc gia Yok Đôn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắklắk

Thực trạng và giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc ít người tại chỗ vùng đệm Vườn Quốc gia Yok Đôn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắklắk


Tiêu đề: Thực trạng và giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc ít người tại chỗ vùng đệm Vườn Quốc gia Yok Đôn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắklắk

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Thực trạng và giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc ít người tại chỗ vùng đệm Vườn Quốc gia Yok Đôn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắklắk


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx