National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hiệu chỉnh bài toán bất đẳng thức biến phân hỗn hợp và hệ phương trình với toán tử đơn điệu

Hiệu chỉnh bài toán bất đẳng thức biến phân hỗn hợp và hệ phương trình với toán tử đơn điệu


Tiêu đề: Hiệu chỉnh bài toán bất đẳng thức biến phân hỗn hợp và hệ phương trình với toán tử đơn điệu

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x