National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hiệu chỉnh bài toán bất đẳng thức biến phân hỗn hợp và hệ phương trình với toán tử đơn điệu

Hiệu chỉnh bài toán bất đẳng thức biến phân hỗn hợp và hệ phương trình với toán tử đơn điệu


Tiêu đề: Hiệu chỉnh bài toán bất đẳng thức biến phân hỗn hợp và hệ phương trình với toán tử đơn điệu

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hiệu chỉnh bài toán bất đẳng thức biến phân hỗn hợp và hệ phương trình với toán tử đơn điệu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx