National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tổ chức bảo đảm kỹ thuật công binh chiến dịch tấn công trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc

Nghiên cứu tổ chức bảo đảm kỹ thuật công binh chiến dịch tấn công trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc


Tiêu đề: Nghiên cứu tổ chức bảo đảm kỹ thuật công binh chiến dịch tấn công trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tổ chức bảo đảm kỹ thuật công binh chiến dịch tấn công trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx