National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Chẩn đoán vô tinh do bế tắc mắc phải và kết quả nối ống dẫn tinh - mào tinh

Chẩn đoán vô tinh do bế tắc mắc phải và kết quả nối ống dẫn tinh - mào tinh


Tiêu đề: Chẩn đoán vô tinh do bế tắc mắc phải và kết quả nối ống dẫn tinh - mào tinh

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Chẩn đoán vô tinh do bế tắc mắc phải và kết quả nối ống dẫn tinh - mào tinh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx