National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định một số đặc tính của Clostridium perfringens phân lập từ dê bị tiêu chảy ở tỉnh Thái Nguyên và sử dụng autovacxin bệnh

Xác định một số đặc tính của Clostridium perfringens phân lập từ dê bị tiêu chảy ở tỉnh Thái Nguyên và sử dụng autovacxin bệnh


Tiêu đề: Xác định một số đặc tính của Clostridium perfringens phân lập từ dê bị tiêu chảy ở tỉnh Thái Nguyên và sử dụng autovacxin bệnh

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x