National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu hình ảnh nội soi - mô bệnh học và chủng loại nấm ở các bệnh nhân viêm thực quản do nấm

Nghiên cứu hình ảnh nội soi - mô bệnh học và chủng loại nấm ở các bệnh nhân viêm thực quản do nấm


Tiêu đề: Nghiên cứu hình ảnh nội soi - mô bệnh học và chủng loại nấm ở các bệnh nhân viêm thực quản do nấm

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x