National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế trong dịch vụ kế toán, kiểm toán: thực trạng và giải pháp

Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế trong dịch vụ kế toán, kiểm toán: thực trạng và giải pháp


Tiêu đề: Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế trong dịch vụ kế toán, kiểm toán: thực trạng và giải pháp

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế trong dịch vụ kế toán, kiểm toán: thực trạng và giải pháp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx