National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Tiêu đề: Hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x