National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Tiêu đề: Hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx