National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hệ thống biện pháp giáo dục kỷ luật cho học viên văn hoá nghệ thuật trong quân đội

Hệ thống biện pháp giáo dục kỷ luật cho học viên văn hoá nghệ thuật trong quân đội


Tiêu đề: Hệ thống biện pháp giáo dục kỷ luật cho học viên văn hoá nghệ thuật trong quân đội

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hệ thống biện pháp giáo dục kỷ luật cho học viên văn hoá nghệ thuật trong quân đội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx